PLE

El terme Entorns Personals d’Aprenentatge (Personal Learning Environments o PLE, per les sigles en anglès) s’aplica al conjunt d’eines, comunitats i serveis que formen les plataformes educatives que utilitzen els alumnes per dirigir el seu propi aprenentatge i assolir els objectius educatius.
La idea dels PLE representa un allunyament del model en el qual els estudiants consumeixen informació a través de canals independents, com la biblioteca, un llibre de text, o un sistema de maneig de continguts, passant en canvi a un model on els estudiants fan connexions dins d’una xarxa cada vegada més gran de recursos, que seleccionen i s’organitzen en funció de les seves necessitats. Com els PLE fan èmfasi en les relacions i connexions, el seu ús pot facilitar l’aprenentatge significatiu mitjançant la incorporació de comentaris i consells d’altres usuaris en les activitats i recursos d’aprenentatge. Un PLE també posa als estudiants a càrrec dels seus propis processos d’aprenentatge, presentant així un repte i convidant a reflexionar sobre les eines i recursos que els ajuden a aprendre millor. Per definició, un PLE depèn de cada usuari, i per tant les responsabilitats d’organització i d’aprenentatge recauen sobre l’alumne.

L’Hort Digital ha seguit una línia de recerca en relació als Personal Learning Enviroments (Entorns Personals d’Aprenentatge). L’equip de l’Hort Digital considera que una metodologia basada en PLE i aplicada en l’àmbit de l’ensenyament pot aportar notables resultats i generar un important debat entorn als processos de desenvolupament personal i acadèmic dels estudiants.

Al juliol 2010, el Citilab va ser seu de la primera conferència internacional centrada en PLE: PLE Conference (http://pleconference.citilab.eu/) en la qual es van donar cita investigadors de primera línia en aquest camp.

Exemples d’anàlisi del teu PLE creat en una dinàmica d’Hort Digital pels professors participants